Bedre kollektiv trafik med MAXI-RUF banen

Et MAXI-RUF system kan tilbyde:

MAXI-RUF’en har døre der er hængslet i toppen, så adgangen til sæderne er helt ideel. Hvis de to forreste sæder klappes op, kan der stå en kørestol i hver side.

MAXI-RUF tunnelbanen

 

MAXI-RUF’en fylder mindre end Mini-Metroen, så i eet tunnelrør kan der være tre RUF skinner. Det er en stor fordel. Dels kan den tredie skinne bruges til at servicere tunnelen, så trafikken ikke hindres imens, dels kan den bruges til at give extra kapacitet i een retning, hvilket der ofte vil være brug for dersom systemet også åbnes for individuelle pendler RUF’er.

Gravitations-bane med extremt lavt energiforbrug

MAXI-RUF tunnelbanen kan udformes så stationerne ligger på overfladen.

Det skyldes at drivsystemet har bedre trækkraft end almindelige skinnebaserede systemer. En Mini-Metro har problemer med at komme op ad stejle opkørsler, derfor bliver den nødt til at blive nede i dybet. Det er ubehageligt for passagererne, der ikke føler sig trygge i undergrunden. Det er på den anden side meget dyrt at lave nedkørsler med lange ramper fordi der så skal fjernes meget jord og mange bygninger.

MAXI-RUF tunnelbanen kan gå relativt stejlt ned og op på grund af sit specielle drivsystem. Da stationerne er "off-line" behøver de gennemgående vogne ikke at gå helt op til overfladen. På tegningen er vist en principskitse af en station hvor tyngdekraften giver acceleration ved start og ligeledes bremser ned ved ankomst ved stationen.

Energiforbruget for en sådan bane er extremt lavt.

Ingen skiftespor !

Eet af de svage punkter i et skinnebaseret system, er skiftesporene. Det tager tid at flytte en jernbaneskinne og i den tid kan der ikke passere nogen vogne. Da almindelige tog er dårlige til at bremse, (og med stående passagerer er det ikke tilrådeligt at bremse hårdt) vil der blive langt mellem togene i et traditionelt system.

I MAXI-RUF systemet, bruges dual-mode princippet i stedet for skiftespor. Det fungerer på den måde, at køretøjet forlader skinnen ved 30 km/t og fortsætter som bus på en stump vejbane, hvor der kan drejes (kontrolleret af systemet). MAXI-RUF’en drejer nu i den retning, hvor den nye skinne ligger, og fortsætter uden stop op på skinnen. Den næste MAXI-RUF kan umiddelbart dreje i en anden retning uden at sinke systemet.

Dette princip giver systemet en meget stor flexibilitet.

Princippet er her vist med de små individuelle RUF’er, men det gælder også for de større MAXI-RUF’er.

Kørslen på vejbanen sker under fuld kontrol fra systemet ved hjælp af et vekslende magnetfelt i vejbanen. Det bruges til at styre køretøjet i den valgte retning.

Non-stop kørsel

Ved hjælp af dette princip er det muligt at realisere "off-line" stationer hvorved gennemgående vogne kan fortsætte uden stop.

På stationen kan toget "komponeres" intelligent alt efter behovet, således at hver kommende station tildeles et antal vogne der svarer til behovet. På denne måde kan systemet tilbyde NON-STOP kørsel fra station til station. Den eller de RUF’er der skal af ved den næste station er bagest.

Passagereren behøver ikke at bekymre sig om hvornår han/hun skal af.

Ingen selvmord fra perronen

Mange selvmordere kaster sig ud foran de frembrusende tog. Føreren har ikke en chance for at undgå dem, fordi toget bremser dårligt, og han er nødt til at køre hurtigt for at overholde køreplanen. I RUF systemet er der andre muligheder i kraft af dual-mode princippet. Off-line stationer er i sig selv en fordel, men det viste stations layout er endnu bedre:

Hver MAXI-RUF holder for sig selv på toppen af en lille bakke. Perronen er tom når MAXI-RUF’en ankommer. Passagererne stiger ud og bevæger sig i een retning mens de nye passagerer nu gives adgang fra den modsatte side. Hele skiftet kan normalt klares på under 15 sek. Der lukkes kun de antal passagerer ind som der er plads til og som har betalt via et personligt smart card.

På denne måde hindres ulykker effektivt samtidig med et højt passager-flow.

Pålidelighed

Hvis der opstår problemer i en togvogn ved perronen i et Mini-Metro system, vil det få hele systemet til at stoppe. I et MAXI-RUF "off-line" system, vil det kun stoppe den vogn, der har problemet. De øvrige vil kunne fortsætte uanfægtet.

Relativ høj kapacitet

 

Et traditionelt togsystems kapacitet er begrænset af dets dårlige bremseegenskaber og skiftesporenes langsomhed.

Et dual-mode system som RUF systemet, lider ikke af disse begrænsninger. Til gengæld er passagerantallet i hvert køretøj væsentligt lavere. Det er imidlertid en fordel på den måde at togets størrelse kan tilpasses behovet langt bedre end de existerende systemer.

Om natten hvor behovet er meget lille, kan de små individuelle RUF’er dække behovet. Da de kører automatisk og betales via det personlige smart card, kan de køre nårsomhelst.

I myldretiden er alle tog sammensat af op til 50 MAXI-RUF’er og kapaciteten kan dermed komme op på et absolut maximum på 45.000 siddende passagerer pr time.

I en mere realistisk situation med blandet individuelle RUF’er og MAXI-RUF’er kan der opnås en kapacitet på 20.000 siddende passagerer/time/retning.

Relativt lille vægt pr passager

Den død-vægt som et transportsystem bruger for at transportere een passager er meget forskellig for forskellige transportsystemer. Cyklen er suveræn bedst med under 20 kg, men MAXI-RUF’en er på andenpladsen med ca. 180 kg pr siddende passager.

Ingen skift mellem tog og bus !

I et dual-mode system som MAXI-RUF systemet, er det muligt at blive transporteret, uden at skulle skifte undervejs. Dette er ikke muligt i det traditionelle kollektive system, medmindre man bor i nærheden af en station og kun har ærinder i nærheden af en anden station på samme linie.

Informationsteknologien gør det realistisk at satse på et system hvor man via telefon og PC eller TV kan bede om transport og derefter blive afhentet ved gadedøren. Det ville ikke hænge sammen økonomisk, hvis chaufføren skulle styre hele vejen, men i MAXI-RUF systemet fungerer det på den måde, at chaufføren kun kører hen til skinnesystemet. Her stiger han af, og MAXI-RUF’en kører videre som automatbane. Ved den nye station, stiger der så en ny chauffør på, og MAXI-RUF’en fortsætter i gadeniveau som telebus.

Systemet kan indrettes flexibelt, så prisen afhænger af om man har tid til at vente. Hvis man har travlt, bliver turen ikke optimal for systemet, og derfor er taksten højere. Der betales forud ved bestillingen, således at systemet ikke behøver at vente, hvis en passager ikke møder op.

Afhentningen kan ske ved hjemmet, eller ved særlige stoppesteder med mulighed for betaling via et personligt smart card.

Monorail under, på eller over jorden

MAXI-RUF’en "rider" ovenpå en trekantet monorail.

Hvis den placeres under eller på jorden, kan den understøttes hyppigt, så den ikke behøver at være selvbærende. Det giver en meget billig skinnekonstruktion.

Hvis den etableres som en højbane, vil den blive langt mindre synlig end tilsvarende højbaner baseret på tunge tog. Det skyldes dels, at belastningen er langt bedre fordelt langs skinnens længderetning, dels at MAXI-RUF’en skjuler sin egen skinne når den "rider" overskrævs på den.

Inden i skinnen kan anbringes en lang række af de installationer som man ellers ville være nødt til at grave ned i gaden til stor gene for trafikken.

RUF dual-mode systemet

I det øjeblik MAXI-RUF systemet er etableret, findes der et skinnenet, som gør det attraktivt for folk at leje eller købe en individuel RUF.

Det er en lille elbil som opfylder RUF-standarden. RUF’en vil kunne fås i mange varianter efterhånden som alle bilfabrikkerne begynder at konkurrere om RUF-købernes gunst. Mindstekravene vil være 50 km rækkevidde og en tophastighed på 80 km/t på vejene.

Den kan imidlertid også benytte skinnesystemet og dermed opnå en række fordele:

Ved på denne måde først at lave et kollektivt MAXI-RUF transportsystem og dernæst udvide det til (i det omfang der er plads til det) også at blive et individuelt RUF system, kan København blive en særdeles attraktiv by at leve i, samtidig med at trafikken kan afvikles langt bedre end idag.

Bylivet vil kunne blomstre som aldrig før.